POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

 1. Administratorem Państwa danych (dalej: ”Administrator”) jest VEDAPOL Jarosław Domecki, ul. Sobieskiego 14, 05-822 Milanówek ( w skrócie VEDAPOL).
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty na adres biura handlowego: VEDAPOL, ul. Przeskok 9, 05-822 Milanówek lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: vedapol@vedapol.pl
 3. Firma VEDAPOL Jarosław Domecki przetwarza różnego typu informacje, które otrzymaliśmy na drodze umów, poprzez kontakt telefoniczny, formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej www.vedapol.pl, korespondencji biznesowej (poczta e-mail), zapytania handlowe, oferty handlowe, dane z przygotowania i realizacji umów. Wśród tych danych mogą pojawiać się takie, które są danymi osobowymi w myśl przepisów nowego prawa w Unii Europejskiej, czyli tzw. RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez Administratora może być:
  a) wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) wymogi ustawowe wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 5. Państwa dane osobowe wykorzystujemy do przetwarzania Państwa zapytań oraz realizacji zamówień, współpracy z podwykonawcami lub w celu zapewnienia Państwu (za zgodą) dostępu do konkretnych informacji lub ofert. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące przygotowaniu i realizacji umów sprzedaży, serwisu a także obsługę gwarancji, ewentualnych reklamacji czy tez przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących danego produktu czy danego zamówienia.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  a) pracownicy w celu wykonywania obowiązków służbowych
  b) podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne
  c) firmy kurierskie, przewoźnicy, dostawcy, klienci, Poczta Polska S.A.
  d) kancelarie prawne
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak te wymienione w pkt. 3. Państwa dane osobowe są gromadzone wyłącznie w ramach ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji danych z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych.
 8. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani nie będziemy wprowadzać ich na rynek w inny sposób.
 9. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do Państwa danych osobowych,
  b) sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) usunięcia Państwa danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) przeniesienia Państwa danych osobowych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa, czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany z punkcie 2 i 3.
 11. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 13. Państwa dane są przetwarzane elektronicznie i ręcznie zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.
 14. Programy, na których pracujemy są chronione hasłami, które zmieniamy co 3 miesiące. Posiadamy aktualny program antywirusowy.
 15. Posiadamy umowę powierzenia dokumentów księgowych biurze rachunkowemu.